W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały nr 322/4410/23 z dnia 7 marca 2023 r. zmianie uległa formuła funkcjonowania Lubuskiego Forum Innowacji - organu doradczo-konsultacyjnego. Misją LFI jest wspieranie samorządu województwa oraz organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji w naszym regionie. W związku z powyższym zapraszamy do formalnego zgłoszenia udziału w pracach Forum.

Zasady składania zgłoszeń

Zgłoszenie kandydatów do Forum następuje poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1. Do formularza zgłoszeniowego kandydata/kandydatki na członka Forum należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór określa załącznik nr 2.

Zgłoszenia kandydatów (tj. wypełniony formularz i oświadczenie) należy składać w formie podpisanego skanu dokumentu drogą e-mailową na adres: k.luczek@lubuskie.pl 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 18 kwietnia 2023 r.
Osoby zaproszone do udziału w pracach Lubuskiego Forum Innowacji zostaną niezwłocznie o tym poinformowane.

Zadania Lubuskiego Forum Innowacji:

  • aktywne uczestnictwo w procesie wdrażania lubuskich inteligentnych specjalizacji oraz procesie przedsiębiorczego odkrywania na zasadzie konsultacyjnej;
  • inicjowanie projektów/przedsięwzięć służących podnoszeniu innowacji i rozwojowi gospodarczemu w województwie lubuskim, w tym przez poszczególnych członków Forum, a zawierających się w obszarze inteligentnych specjalizacji;
  • propagowanie innowacyjności w regionie;
  • wspieranie działań mających na celu rozwój infrastruktury naukowej, innowacyjnej i technologicznej w województwie lubuskim;
  • opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej województwa;
  • konsultowanie oraz formułowanie rekomendacji dla Zarządu Województwa Lubuskiego w kontekście wdrażania i monitorowania  Programu Rozwoju Innowacji do 2030 r.;
  • rekomendowanie propozycji przeprowadzenia pogłębionych studiów i analiz wybranych obszarów, które w istotny sposób wpływają na gospodarczy rozwój regionu.

Aktualizacja: 03.04.2023