1_Rozporzadzenie_nr_1303_z_2013.pdf 2_Rozporzadzenie_nr_1301_z_2013.pdf 3_Rozporzadzenie_nr 480_z_2014.pdf 4_Rozporzadzenie_nr_651_z_2014.pdf 4_Rozporzadzenie_nr_2017_1084_zmieniajace_651.pdf 4a. Rozporzadzenie_MR_doradztwo.pdf 5_Rozporzadzenie_komisji_ue_1407_2013_ws_pomocy_de_minimis.pdf 5a_rozporządzenie_MIR_udzielanie_pomocy_de_minimis.pdf 6_Rozporzadzenie_nr_2020_972_zmieniające_1407_i_651.pdf 7_Ustawa_wdrożeniowa_818_2021.pdf 8_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_08062021.pdf 8_Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_21122020.pdf 8a_Zamówienia_udzielane_w_ramach_projektów.pdf 9_Wskazniki_1.2_Programy_sektorowe (1).pdf 9_Wytyczne_w_zakresie_rownosci_szans_05042018.pdf 10_Wytyczne_w_zakresie_monitorowania_postępu_rzeczowego_sierpień_2020.pdf 10a_Zalacznik_I_WspólnaListaskaźnikówKluczowych_2014-2020_EFRR_FS.pdf 11_RPO-L2020_24112020.pdf 12_SZOOP_RPO-Lubuskie_2020_wersja nr 97_19102021.pdf 12a_Załączniki do SZOOP RPO - Lubuskie 2020 nr 97.pdf DIAGNOZA PROGRAMU ROZWOJU INNOWACJI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DO ROKU 2030 (23.12.2021).pdf Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.pdf Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego do roku 2030.pdf Skrót Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego do roku 2030.pdf Strategia Województwa Lubuskiego 2030.pdf Załączniki do Strategi WL 2030.pdf Kryteria oceny Zał.I. Formularz wniosku o bon Zał.I.1 Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy Zał.I.2 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Zał.I.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną Zał.I.4 Oświadczenie o otrzymanej_nieotrzymanej pomocy de minimi Zał.I.5 Oświadczenie o otrzymaniu_nieotrzymaniu pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis Zał.I.6 Oświadczenie ws. kwalifikowalności podatku VAT Zał.I.7 Oświadczenie_o_miejscu_zamieszkania Zał.II_. Umowa o udzieleniu bonu na innowacje Zał.II_.1. Wzor_weksla_in_blanco Zał.II_.2 Wzór deklaracji_wekslowej Zał.II_.3 Wniosek o refundację dofinansowanie Regulamin konkursu bony na innowacje Ogłoszenie naboru