Komunikat w sprawie uszczegółowienie w zakresie procesu wyboru Wykonawcy oraz wydłużenia terminu konkursu bonu na innowacje w ramach projektu pn.: „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

W związku z licznymi prośbami Operator projektu grantowego podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 15 lutego 2023 r.

 

Ponadto w celu doprecyzowania oraz ułatwienia Grantobiorcom procesu wyboru Wykonawcy Operator wprowadził następujące wytyczne w tym zakresie.

Zgodnie z § 7 (WYKONAWCA I JEGO WYBÓR) Regulaminu konkursu proces wyboru Wykonawcy przeprowadzany jest przez Wnioskodawcę przed złożeniem Wniosku o Bon.

Wybór taki powinien być przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz zgodny z zasadą gospodarności. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 651/2014 koszty kwalifikowalne są udokumentowane w sposób jasny, szczegółowy i aktualny. Dlatego też proces wyboru wykonawcy musi być oparty na rozeznaniu rynku.

Wybór Wykonawcy należy udokumentować w formie notatki lub oświadczenia, które musi zawierać, m.in.:

- nazwę usługi na którą zostanie złożony wniosek na bon na innowacje,

- informację o finansowaniu zadania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego,

- dane (nazwa, dane kontaktowe) co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz ich oferty netto i brutto, sposób złożenia ofert,

- sposób rozeznania rynku (pisemnie, e-mail, telefonicznie),

- termin przeprowadzenia rozeznania rynku,

- cenę przedmiotu zamówienia oszacowaną na podstawie ofert,

- wybór wykonawcy z uzasadnieniem,

- datę oraz podpis osoby szacującej wartość zamówienia/dokonującej rozeznania rynku,

- datę oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy,

- klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Notatkę/oświadczenie należy złożyć z Wnioskiem o bon.