Instytucje Otoczenia Biznesu

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości

Izba modernizuje kształcenie zawodowe m.in. poprzez kursy pozwalające na podniesienie kompetencji nauczycieli zawodów oraz kursy pedagogiczne dla pracodawców. Ponadto prowadzi szkolenia w zakresie zdobycia zawodu i przekwalifikowania oraz egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające dla ponad 40 zawodów. Zdobywanie wiedzy zawodowej umożliwia w ramach Lubuskiej Akademii Rzemiosła (branżowa szkoła I stopnia / zasadnicza szkoła zawodowa, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego), a znalezienie pracy Agencja zatrudnienia.

ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 327 24 61
biuro@izba.zgora.pl
www.izba.zgora.pl

Lubuska Izba Rzemieślnicza

(wcześniej Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców)
Izba prowadzi naukę zawodów, kursy i szkolenia dla uczniów i firm, jak również egzaminy mistrzowskie, czeladnicze oraz sprawdzające potwierdzające kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych. Organizuje również kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ul. Drzymały 11
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 733 00 10 / 573 240 940
www.irgorzow.pl

Lubuska Izba Budownictwa

Izba jest reprezentantem firm branży budowlanej; współpracuje z odpowiednimi instytucjami kształcenia ustawicznego oraz doskonalenia zawodu. Organizacja od ponad 20 lat wspiera inicjatywy, które mają na celu jak najlepszy rozwój oraz usprawnienie funkcjonowania branży budowlanej. Prezentuje i promuje najlepsze osiągnięcia branży budowlanej poprzez konkurs Lubski Mister Budowy.

ul. Bohaterów Westerplatte 23
65-392 Zielona Góra
tel.: +48 (68) 322 28 41
kom. 695 112 617 / 600 851 011
izba@budownictwo-lubuskie.eu
www.budownictwo-lubuskie.eu

Lubuska Izba Rolnicza

Samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesu zrzeszonych w nich członków. Pozwala izbom wpływać na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczyć w jej realizacji. Izba świadczy pomoc organizacyjną, materialną i finansową na rzecz rozwoju własnego gospodarstwa, doradztwa, podwyższenia wiedzy i umiejętności gospodarowania, organizowania oświaty i szkół rolniczych.

ul. Kożuchowska 15a
65-364 Zielona Góra
tel. +48 (68) 324 62 62
+48 (68) 453 70 91
sekretariat@lir.agro.pl
http://lir.agro.pl

Łużycka Izba Gospodarcza

Izba integruje lokalne środowisko gospodarcze poprzez wspólne przedsięwzięcia, wspomaga swoich członków m.in.

• w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
• w reprezentowaniu interesów zrzeszonych podmiotów wobec administracji samorządowej i państwowej, oraz współtworzeniu i współrealizacji regionalnej polityki gospodarczej,
• poprzez organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego,
• tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
• organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć koncepcyjnych oraz wykonawczych na rzecz rozwoju gospodarczego regionu
• propagowanie zasad etyki oraz norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

ul. Witosa 29
68-200 Żary
tel. +48 663 735 813

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Celem Organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej, a także samorządu terytorialnego. Stara się zaspokajać wszelkie organizacyjne, prawne i gospodarcze potrzeby oraz oczekiwania pracodawców, co realizuje m.in.: poprzez:

• prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego,
• prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla przedsiębiorstw;
• prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień,
• realizację projektów unijnych (w tym transgranicznych), które mają wspierać lubuski sektor MŚP i ułatwić im uzyskanie środków na rozbudowę firmy, prowadzenie badań i wdrażanie innowacji, jak również tworzenie firm o wysokim poziomie technologicznym (start-upy),
• wydaje magazyn gospodarczy pn.: „Biznes Lubuski”

ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
tel. +48 (68) 327 18 81
+48 (68) 325 98 58
biuro@opzl.pl
www.opzl.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

Rzeczoznawcy SIMP wykorzystując wiedzę i doświadczenie zajmują się wykonywaniem ciekawych i trudnych ekspertyz, projektów i opracowań technicznych, które wzbogacają postęp techniczny i pomagają zakładom w ich restrukturyzacji, rozbudowie i rozwoju technologicznym. Główny profil usług rzeczoznawczych obejmuje m.in.:
• ekspertyzy i wyceny maszyn, urządzeń technicznych i pojazdów,
• opinie o innowacyjności,
• audyty technologiczne,
• prace z zakresu usług technicznych (projektowe, uzupełnianie dokumentacji maszyn i urządzeń)
• informacje specjalistyczne dotyczące certyfikacji osób i systemów, oceny zgodności wyrobów,
• usługi doradcze w zakresie wytwarzania, napraw i modernizacji: instalacji, maszyn, urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych.
• Wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie projektowania, wdrażania systemów zarządzania wg norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834, EN 1090-1, EN 1090-2, EN 15085, ISO/IEC 17025, IATF 16949:2016, ISO 29990.

ul. Jagiellończyka 17/1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.+ 48 95 722 75 30
gorzow@simp.pl
http://gorzow.simp.pl

ul. Zyty 15a
65-046 Zielona Góra
www.zielonagora.simp.pl

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa

Rolą Izby jest tworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego, międzynarodowych kontaktów gospodarczych oraz wspierania inicjatyw firm zrzeszonych w ZIPH. Oferta usług obejmuje: szkolenia, konferencje, spotkania integracyjne oraz wyjazdy biznesowe, a jako jedyni w regionie prowadzi studia MBA. Izba jest organizatorem konkursów Lubuski Lider Biznesu oraz Lubuski Lider Innowacji, których celem jest promocja najdynamiczniej rozwijających się firm w regionie. Wydaje swój miesięcznik gospodarczy „Głos Przedsiębiorcy” poświęcony regionalnej gospodarce. Izba jest zaangażowana w modernizację systemu kształcenia zawodowego (kursy dokształcające oraz staże i praktyki w firmach zrzeszonych w ZIPH dla uczniów szkół zawodowych). Realizowane projekty dają członkom możliwość sięgania po środki europejskie (m.in. na podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozwój innowacji oraz udział w misjach gospodarczych na całym świecie).

ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 (95) 739 03 11
sekretariat@ziph.pl
http://www.ziph.pl

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Izba jest samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa i urbanistów. Jej rolą jest nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków izby oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów zawodowych. Ponadto nadaje i pozbawia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

ul. Podmiejska Boczna 12 A, piętro 4
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 720 15 38 / (95) 720 66 41
lbs@lbs.piib.org.pl
https://lbs.piib.org.pl/menu/41/biuro-w-gorzowie-wlkp-.html

Zielonogórska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT

al. Niepodległości 22
65-048 Zielona Góra
tel. +48 (68) 329 09 58
tel. +48 (68) 324 20 73
https://enot.pl