Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,Oś. 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości

„Wsparcie systemu lubuskich innowacji” w ramach Działania 1.2. Rozwój przedsiębiorczości Typ III – Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020

Wartość projektu ogółem: 1.149.600,00 zł

Wkład własny MŚP: 150.000,00 zł

Wkład własny Wnioskodawcy: 9.996,00 zł

Wartość dofinansowania: 989.604,00 zł

Przedmiotem projektu Wsparcie systemu lubuskich innowacji (WSLI), realizowanego przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, jest udzielenie wsparcia finansowego w formule projektu grantowego w postaci min. bonów na innowacje dla min. MŚP/ grup MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Wsparcie obejmie usługi doradcze w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium UE, w tym:

    analizy marketingowe,
    analizy finansowo–ekonomiczne,
    opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania,
    doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
    doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych.

Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z profesjonalnych wyspecjalizowanych usług doradczych dopasowanych do ich potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu innowacyjności i produktywności lubuskich przedsiębiorstw m.in. poprzez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań strategicznych, marketingowych, zarządczych. Ponadto poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży poprawi się efektywność kosztowa działalności firmy. Monitorowanie biznesu czy prognozowanie potrzeb, którym firma będzie mogła wyjść naprzeciw, jest ogromną szansą na ustabilizowanie czy wzmocnienie pozycji na rynku.

Całkowita alokacja w konkursie wynosi: 1 000 000 zł (w tym wartość dofinansowania wynosi 850 000 zł - 85% kosztów kwalifikowalnych i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)).

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla przedsiębiorców w formie grantów w kwocie do 100.000 zł, przy czym Grantobiorca może uzyskać dofinansowanie w postaci bonu na innowacje w kwocie do 85.000,00 zł, tj. 85% wysokości grantu.  Różnica pomiędzy wysokością grantu a wartością bonu - w wysokości min. 15% (w przypadku pomocy deminimis) lub 50% (w przypadku usług doradczych) wartości grantu - zapewniona zostanie przez Grantobiorcę i stanowi prywatny wkład własny do projektu.

Uprawnione do aplikowania w konkursie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubuskiego (działające na terenie województwa lubuskiego oraz posiadające siedzibę na terenie województwa lubuskiego).

Fundusze Europejskie